สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสงขลา

Office of Provincial Commercial Affairs Songkhla

กฏระเบียบ

356 ยอดเข้าชม

ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

 โดยที่เป็นการสมควรจะมีระเบียบว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ เพื่อกำหนดหลักเกณฑ์วิธีการ   และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ   ให้เหมาะสม สอดคล้องกับ พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560  อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 5 วรรคหนึ่ง มาตรา 1110

19 ม.ค. 2564 26

อ่านเพิ่มเติม