สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสงขลา

Office of Provincial Commercial Affairs Songkhla

?“สินิตย์”สั่งลุยปราบสินค้าปลอม สร้างความเชื่อมั่นคู่ค้า ดึงลงทุน ปกป้องคนไทย

https://www.commercenewsagency.com/ 18 พ.ค. 2565 อ่าน [2]

...
“สินิตย์”ยันเดินหน้าป้องกันและปราบปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ทั้งพื้นที่ย่านการค้า ตลาดออนไลน์ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้คู่ค้า ดึงดูดการลงทุน และป้องกันอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนจากการใช้ของปลอม
          ?
นายสินิตย์ เลิศไกร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมทรัพย์สินทางปัญญา ได้ดำเนินการตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี ที่กำชับและให้ความสำคัญกับการปกป้องคุ้มครองสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญา โดยมีมาตรการสกัดสินค้าละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ทั้งในพื้นที่ย่านการค้าและตลาดออนไลน์ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประเทศคู่ค้า สร้างบรรยากาศการลงทุนภายในประเทศ และยังเป็นการป้องกันอันตรายที่อาจเกิดต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน เนื่องจากการใช้สินค้าละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาเป็นสินค้าไม่มีคุณภาพ
         
สำหรับมาตรการในการป้องกันและปราบปราม เช่น การสกัดสินค้าละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาที่นำเข้ามาผ่านแนวชายแดน โดยกรมทรัพย์สินทางปัญญาได้บูรณาการการทำงานร่วมกับกรมศุลกากร ออกประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กำหนดให้สินค้าละเมิดเครื่องหมายการค้าและสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์เป็นสินค้าที่ต้องห้ามส่งออก ห้ามนำเข้า และห้ามนำผ่านราชอาณาจักร พ.ศ.2565 เพื่อสกัดกั้นสินค้าละเมิดเครื่องหมายการค้าและลิขสิทธิ์ไม่ให้ส่งออก นำเข้า และผ่านราชอาณาจักร การแก้ไขปัญหาการละเมิดบนตลาดออนไลน์ โดยความร่วมมือกับมาร์เก็ตเพลสขนาดใหญ่ เพิ่มช่องทางร้องเรียน หากพบสินค้าละเมิดจำหน่ายในแพลตฟอร์มออนไลน์ ก็จะนำออกจากระบบทันที
นายวุฒิไกร ลีวีระพันธุ์ อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา กล่าวว่า นอกเหนือจากการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด กรมฯ ยังได้รณรงค์ให้ผู้บริโภคเห็นถึงภัยของการซื้อหรือบริโภคสินค้าปลอม เช่น ยาปลอม เครื่องสำอางปลอม หรือเครื่องใช้ไฟฟ้าปลอม และได้ร่วมมือกับโมเดิร์นเทรด ช่วยสนับสนุนและสร้างแรงจูงใจแก่ผู้ค้ารายย่อย ไม่นำสินค้าละเมิดทรัพย์สินทางปัญญามาจำหน่าย โดยมาตรการลดค่าเช่าพื้นที่และมาตรการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
         
“การดำเนินการทั้งหมดนี้ มีเป้าหมายเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้ประชาคมโลกได้รับรู้ว่าประเทศไทยมีระบบทรัพย์สินทางปัญญาที่เข้มแข็ง เอื้อต่อการลงทุนและการสร้างนวัตกรรมและเทคโนโลยี รวมถึงการส่งเสริมการคุ้มครองและปราบปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา พร้อมสร้างความมั่นใจให้ผู้ประกอบการ นักลงทุน ทั้งคนไทยและต่างประเทศ อีกทั้งส่งเสริมให้คนไทยใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินทางปัญญาในเชิงพาณิชย์ เพื่อเพิ่มมูลค่าทางการค้า ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ และนำประเทศไทยก้าวข้ามกับดักประเทศที่มีรายได้ปานกลาง”นายวุฒิไกรกล่าว
         
ทั้งนี้ ในปี 2564 กรมฯ ได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดพิธีทำลายของกลางคดีละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาที่คดีถึงที่สุดแล้ว จำนวน 572,076 ชิ้น คิดเป็นมูลค่าความเสียหายกว่า 500 ล้านบาท ซึ่งปริมาณของกลางลดลงจากปี 2563 ที่มีจำนวน 785,376 ชิ้น

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

    result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์