Header Image
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสงขลา ร่วมกิจกรรมการนำเสนอสินค้าและการแลกเปลี่ยนข้อมูลสินค้านวัตกรรมยางพารา จังหวัดสงขลา
watermark

วันที่ 13 ธันวาคม 2566 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสงขลา โดยนางสาวฉัตร์สุดา ชุมแสง พาณิชย์จังหวัดสงขลา ร่วมกับสถาบันวิจัยและพัฒนานวัตกรรมยางพารา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  จัดกิจกรรมการนำเสนอสินค้าและการเเลกเปลี่ยนข้อมูลสินค้านวัตกรรมยางพาราของจังหวัดสงขลา โดยมีรองศาสตราจารย์ นพ.สุนทร วงษ์ศิริ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม เป็นผู้กล่าวเปิดกิจกรรม ณ อาคาร LRC และสำนักเครื่องมือวิทยาศาสตร์และการทดสอบ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

กิจกรรมดังกล่าวมีการนำเสนอผลงานสินค้านวัตกรรมยางพารา การแลกเปลี่ยนข้อมูลและรับโจทย์งานวิจัยจากภาคเอกชนเพื่อนำงานวิจัยมาใช้ประโยชน์ โดยกิจกรรมนี้ถือเป็นการเชื่อมโยงความร่วมมือเพื่อพัฒนาสินค้านวัตกรรมยางพาราร่วมกันของสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสงขลา สถาบันวิจัยและพัฒนานวัตกรรมยางพารา สถาบันอาหาร
อุทยานวิทยาศาสตร์ และหน่วยงานภาคเอกชน เช่น หอการค้าจังหวัดสงขลา กลุ่มผู้ประกอบการรุ่นใหม่ (YEC) สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย จังหวัดสงขลา เพื่อประชาสัมพันธ์สินค้านวัตกรรมยางพารา ส่งเสริมการนำนวัตกรรมมาใช้ประโยชน์ทางการค้า และพัฒนาสินค้าให้ตอบโจทย์ผู้บริโภคในอนาคต

 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
starstarstarstarstar
จำนวนการเข้าชม : 39,078