Header Image
วิสัยทัศน์/ยุทธศาสตร์จังหวัด
watermark

วิสัยทัศน์/ยุทธศาสตร์จังหวัด

   วิสัยทัศน์
  ศูนย์กลางการค้าการลงทุน การท่องเที่ยวครบวงจร

 

   เป้าประสงค์
  1) Rubber City 
  2) แปรรูปผลิตภัณฑ์ภาคการเกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่า
  3) เป็นศูนย์กลางอาหารฮาลาล
  4) สร้างเอกลักษณ์ด้านการท่องเที่ยว
  5) เชื่อมโยงตลาดสินค้าเกษตร/เกษตรแปรรูปไปต่างประเทศ

 

   ประเด็นยุทธศาสตร์
  1) เพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ชุมชน 
  2) ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวครบวงจร 
  3) ส่งเสริมและพัฒนาระบบ Logistics ทางการค้า
  4) พัฒนาขีดความสามารถผู้ประกอบการ
  5) เพิ่มมูลค่าการค้าระหว่างประเทศ

คะแนนโหวต :
starstarstarstarstar
จำนวนการเข้าชม : 26,822