Header Image
ทำเนียบพาณิชย์จังหวัด
watermark

รายนามผู้ดำรงตำแหน่งพาณิชย์จังหวัดสงขลา
 

ลำดับ รายพระนามและนามปลัดกระทรวงพาณิชย์ ดำรงตำแหน่งเมื่อ
25   นางสาวฉัตร์สุดา ชุมแสง   2561 - ปัจจุบัน
24   นายเอกศักดิ์ อารยนันท์   2559 - 2561
23   นายสัญญารักษ์ สินสกุล   2554 - 2559
22   นางยุคุนธร พงศ์ศุภผลกิจ   2551 - 2553
21   นายผล มุณีสิทธิ์   2548 - 2550
20   นายสมพร จิระโร   2546 - 2548
19   นายผล มุณีสิทธิ์   2541 - 2546
18   นายสมพล ยุติธรรม   2539 - 2541
17   นายภิญโญ บุญนำ   2538 - 2539
16   นายอิษฎ์ อะยะวงศ์   2535 - 2538
15   นายนิกร อริยวงศ์   2531 - 2535
14   นายกำธร จันทนวรรณ   2528 - 2531
13   นายไพศาล นพรัตน์   2524 - 2528
12   นายวิสูตร ศาลิคุปค   2516 - 2524
11   นายโกสิต เต้าประยูร   2515 - 2516
10   นายแสง วิบูลย์พันธ์   2513 - 2515
9   นายมณี อิศรเดช   2510 - 2513
8   นายประทักษ์ พิศาลบุตร   2501 - 2510
7   นายมณี อิศรเดช   2495 - 2501
6   นายดิเรก ปาลกะวงศ์   2490 - 2495
5   หม่อมเจ้ารุจยากร อาภาภร   2490 - 2490
4   นายสวาสดิ์ ประทุมมาศ   2486 - 2490
3   พระมหาเทพย์   2485 - 2486
2   นายสะอาด ชุมานนท์   2482 - 2485
1   หลวงสังวรโลหะสิทธิ์   2479 - 2482

 


Line

คะแนนโหวต :
starstarstarstarstar
จำนวนการเข้าชม : 26,816