Header Image
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสงขลา ร่วมมอบหนังสืออนุญาตให้ใช้ตราสัญลักษณ์สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ไทย
watermark

วันที่ 17 ตุลาคม 2566 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสงขลา  
โดยนางสาวฉัตร์สุดา ชุมแสง พาณิชย์จังหวัดสงขลา ร่วมกับสำนักงานประมงจังหวัดสงขลา มอบหนังสืออนุญาตให้ใช้ตราสัญลักษณ์สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ไทย (GI) สินค้า “ปลากะพงสามน้ำทะเลสาบสงขลา” ให้กับผู้ผลิตและผู้ประกอบการที่ผ่านการตรวจประเมินและได้รับอนุญาตให้ใช้  ตราสัญลักษณ์สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ ณ พื้นที่อำเภอเมืองสงขลา และอำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา 
           โดยมีผู้ผลิตและผู้ประกอบการรับมอบหนังสืออนุญาตให้ใช้ ตราสัญลักษณ์สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ไทย (GI) จำนวน 50 ราย 
       • รายกลุ่ม จำนวน 1 กลุ่ม มีสมาชิก 11 ราย
       • รายเดี่ยว จำนวน 39 ราย 
     เพื่อเป็นการแสดงความยินดีสร้างขวัญกำลังใจให้กับผู้ผลิตและผู้ประกอบการ สินค้าปลากะพงสามน้ำทะเลสาบสงขลา รวมทั้งส่งเสริมให้ผู้ผลิตและผู้ประกอบการรักษาคุณภาพและมาตรฐานของปลากะพงสามน้ำทะเลสาบสงขลา ให้เป็นไปตามคู่มือและแผนการควบคุม เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคและเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าต่อไป

 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
starstarstarstarstar
จำนวนการเข้าชม : 14,572